กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวประภาพร คนซื่อ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4