กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสุรพล ตรงดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางกนกรัตน์ นิลโคตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1