กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัยวัฒน์ ม่วงเรือน
ครูอัตราจ้าง

นายพีรนัฐ คนคง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์