กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพิมลวรรณ พูลวงษ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5