กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปณิดา พ่วงเจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6