ปฐมวัย

นางสมบัติ ตรงดี
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางอัญชิสา ใจเย็น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวปารวดี ตั้งชัยวรรณา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3