ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : พระภิกษุเมศ นกแก้ว
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2471-2492
ชื่อ-นามสกุล : นายตอง คนคง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2492-2505
ชื่อ-นามสกุล : นายเสงี่ยม หอมลำเจียก
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2505-2526
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ ชูเชิด
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2526-2530
ชื่อ-นามสกุล : นายบำรุง ชอบคุย
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2530-2534
ชื่อ-นามสกุล : นายแจ่ม ใจตรงกล้า
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534-2537
ชื่อ-นามสกุล : นายแจ่ม ใจตรงกล้า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาโพธิ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537-2549
ชื่อ-นามสกุล : นายวาทิต มีสนุ่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาโพธิ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร คล้ายวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาโพธิ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551-2558
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล ตรงดี
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยโรงเรียนบ้านมหาโพธิ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2558 - 2 ธันวาคม 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนา ไชยารักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาโพธิ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ธันวาคม 2558 - ปัจจุบัน