ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562  รวม.......131........คน
 

ระดับชั้น   อ.1 อ.2 อ.3 รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม รวมทั้งหมด
จำนวนห้อง   1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 6 9
เพศ ชาย 8 6 11 25 4 10 7 5 6 11 43 68
หญิง 9 7 6 22 11 4 9 6 5 6 41 63
รวม   17 13 17 47 15 14 16 11 11 17 84 131