พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (MISSION)

        1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน

         2. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัย เน้นการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย

         3. พัฒนาโรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษาเน้นพัฒนาเครือข่ายเพื่อให้
โรงเรียนจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐาน

         4. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ภายใน
โรงเรียน


เป้าประสงค์ (GOALS)

       1.  ประชากรในวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างน้อย 1 ปีก่อนเข้าเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ
  1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  1. โรงเรียนมีความพร้อม และมีความเข้มแข็งที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยใช้เครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
  1. ร่วมมือสนับสนุนในการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากรและผู้เรียน