วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์  (VISION)

โรงเรียนบ้านมหาโพธิ   จัดการศึกษาให้นักเรียนรักการอ่าน   สร้างสรรค์คุณธรรม  นำสู่เทคโนโลยี   เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น   พัฒนาด้วยเศรษฐกิจพอเพียง  ภายในปี พ.ศ. 2564
 
ปรัชญาโรงเรียน
                                     
รากฐานของตึกคืออิฐ  รากฐานของชีวิตคือการศึกษา